Thessaloniki, αγγελίες, νέα, Θεσσαλονίκη οδηγός
αγοράς, πολιτιστικά, έξοδος, εκπαίδευση, καιρός, εργασία, τουρισμος, χρησιμα τηλ.

   
Οροι Χρήσης     
Terms of use

o επιστροφή


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι επισκέπτες/χρήστες του Thelo.gr καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η επίσκεψη στο Thelo.gr και η χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών και γενικότερα του περιεχομένου του δηλώνουν αποδοχή των παρακάτω όρων. 
Οι παρόντες όροι αφορούν τόσο το υπάρχον περιεχόμενο του Thelo.gr όσο και το περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί μελλοντικά σ' αυτό. Το Thelo.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς οποιαδήποτε στιγμή και ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση του Thelo.gr, μετά από την ανακοίνωση των αλλαγών, σημαίνει και την αποδοχή αυτής της συμφωνίας όπως αυτή τροποποιείται από τις συγκεκριμένες αλλαγές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΜΒΟΥ
Το Thelo.gr είναι διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, πληροφόρησης, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης. Στο μέσο αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες, γραφικά, λογότυπα που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Thelo.gr, καθώς και αρχεία, απόψεις, προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από τους επισκέπτες του Thelo.gr και για τις οποίες το Thelo.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. 
Η χρήση των διάφορων υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρέχονται δωρεάν.
Οι επισκέπτες του Thelo.gr ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν έξοδα προς τρίτους, όπως τηλεφωνική χρέωση για το χρόνο παραμονής στο Internet, έξοδα παροχέα υπηρεσιών Internet. Το ίδιο ισχύει για τυχόν έξοδα τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πρόσβαση στο Thelo.gr. Οι επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κάλυψη αυτών των εξόδων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
Οι επισκέπτες του Thelo.gr συμφωνούν και αποδέχονται ότι:
Δε θα κάνουν χρήση του Thelo.gr με τρόπο που θα μπορεί να προκληθεί βλάβη στο Thelo.gr.
Δε θα επιχειρήσουν να παραβιάσουν και να προκαλέσουν βλάβη στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Thelo.gr. Δε θα προχωρήσουν σε κανενός είδος πράξης που θα έχει ως αποτέλεσμα να θιγούν τα συμφέροντα, το όνομα, η φήμη, οι πελάτες, η τιμή και η υπόληψη του Thelo.gr. Το Thelo.gr διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε ενέργειες που του επιτρέπει ο νόμος, προκειμένου να ερευνήσει, να εντοπίσει και να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τα άτομα ή/και τους φορείς που ευθύνονται για τις πράξεις αυτές. Τα υπεύθυνα άτομα ή/και φορείς που ευθύνονται για τέτοιες πράξεις υποχρεούνται στην καταβολή αποζημίωσης για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν. 
Δε θα κάνουν χρήση του Thelo.gr με τρόπο που θα μπορεί να προκληθεί βλάβη στους άλλους επισκέπτες του Thelo.gr.
Δε θα κάνουν παράνομη χρήση, οποιασδήποτε μορφής, του παρόντος δικτυακού τόπου, δε θα αποστείλουν υλικό το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, προσβλητικό, δυσφημιστικό, βίαιο, καθώς και υλικό που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένω τρίτων και συνιστά αδίκημα.
Δε θα κάνουν χρήση του Thelo.gr για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για την προβολή απόψεων και υλικού που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Δε θα αποστείλουν ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία καθώς και στοιχεία τρίτων, χωρίς την έγκριση των ατόμων αυτών. Δε θα αποστείλουν υλικό που ανήκει σε τρίτους και του οποίου δεν είναι φορείς των νόμιμων πνευματικών δικαιωμάτων του.
Δε θα χρησιμοποιήσουν το Thelo.gr για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του Thelo.gr και σε άλλους χρήστες του διαδικτύου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Το Thelo.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών του εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτού, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες ή σε οποιοδήποτε τρίτο.
Είναι επίσης πιθανό, να προκληθεί διακοπή, αναστολή ή δυσκολία στην πρόσβαση στο Thelo.gr η οποία οφείλεται σε γεγονότα εκτός του ελέγχου του Thelo.gr ή ανεξάρτητα από τις προθέσεις και τη βούλησή του. Το Thelo.gr δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για ζημιές, κίνδυνο, βλάβη, διαφυγόντα κέρδη που τυχόν θα προκύψουν από τη διακοπή αυτή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι επισκέπτες του Thelo.gr γνωρίζουν και αποδέχονται ότι το Thelo.gr μπορεί να κάνει χρήση των πληροφοριών που έχουν σταλεί από αυτούς, μέσω των διαφόρων τρόπων επικοινωνίας με το Thelo.gr που παρέχονται στα διάφορα σημεία του διαδικτυακού τόπου (φόρμες επικοινωνίας, υπηρεσίες στις οποίες εγγράφονται και αποστέλλουν προσωπικά στοιχεία). Η επικοινωνία αυτή θα γίνει για λόγους που αφορούν το Thelo.gr και το περιεχόμενό του και για κανένα άλλο λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Thelo.gr έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να απορρίπτει, να διαγράφει και να μην περιλαμβάνει στο περιεχόμενό του υλικό το οποίο κρίνει με οποιοδήποτε τρόπο ακατάλληλο και μη σύμφωνο με την πολιτική του και τους τυχόν όρους που ισχύουν σε κάποιες υπηρεσίες.
Το Thelo.gr δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν οι χρήστες παράσχουν στο Thelo.gr οικειοθελώς τέτοια δεδομένα. Τέτοιες πληροφορίες τυχόν να ζητηθούν από κάποιες υπηρεσίες του Thelo.gr. Το Thelo.gr δεν ευθύνεται για την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών που οι ίδιοι οι χρήστες επιλέγουν να αποκαλύψουν δημόσια. Παρακαλούμε τους επισκέπτες να ελέγχουν το είδος των πληροφοριών που αποστέλλουν. Το Thelo.gr θα διατηρήσει εμπιστευτικές τις πληροφορίες που του αποστέλλονται και θα κάνει χρήση αυτών μόνο για τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκαν οι πληροφορίες αυτές ή ανάλογα με το νόμο.
Το Thelo.gr δεν είναι δυνατόν να ελέγχει όλο το υλικό που αποστέλλεται από επισκέπτες, ως προς την ποιότητα, την εγκυρότητα, την ακρίβεια και τη νομιμότητά του. Οι επισκέπτες που αποστέλλουν αυτό το υλικό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του υλικού. 
Εάν ο επισκέπτης κρίνει ότι εκτίθεται σε υλικό που θεωρεί ανάρμοστο, προσβλητικό ή παράνομο αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη η συνέχιση της έκθεσής του στο υλικό αυτό. Το Thelo.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για τυχόν λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες αλλά και για τυχόν βλάβες ή ζημιές που τυχόν προκύψουν από την έκθεση ή την διακοπή έκθεσης σε υλικό που έχει τεθεί σε δημόσια θέα από τους επισκέπτες του Thelo.gr.
Εάν το Thelo.gr ειδοποιηθεί για το ανήθικο, ανάρμοστο, προσβλητικό ή άλλως ενοχλητικό κάποιου υλικού, έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να αφαιρέσει το υλικό αυτό.
Οι απόψεις που τυχόν εκφράζονται από τους επισκέπτες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αποδεκτές και σύμφωνες με τις απόψεις του Thelo.gr.
Το Thelo.gr δεν υποχρεούται ούτε ευθύνεται για τη διαγραφή αρχείων και υλικού που έχει αποσταλεί από επισκέπτες. Δεν εγγυάται ότι η αποθήκευση στο χώρο του Thelo.gr τέτοιου υλικού θα γίνεται πάντα, ότι αυτό θα είναι πάντα διαθέσιμο. Ούτε ευθύνεται για τυχόν φθορές ή αποτυχία αποθήκευσης αυτού του υλικού. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Το Thelo.gr προσφέρει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση εξεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. 
Οι επισκέπτες του Thelo.gr αποδέχονται ότι έγκειται αποκλειστικά στη δική τους αρμοδιότητα η αποδοχή και η ερμηνεία των περιεχομένων στο δικτυακό τόπο. Οποιοσδήποτε κίνδυνος, βλάβη, διαφυγόντα κέρδη, ζημιές που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, σε καμία περίπτωση δε βαρύνει το Thelo.gr. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες των υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποδοχή, ερμηνεία, αξιολόγηση κάθε υλικού.
Το Thelo.gr δεν εγγυάται ότι η χρήση και η πρόσβαση προς αυτό θα γίνεται πάντα με ασφάλεια, απρόσκοπτα, ότι θα είναι πάντα διαθέσιμο, χωρίς σφάλματα ή ότι θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται. Το Thelo.gr δεν ευθύνεται για σφάλματα που οφείλονται σε τρίτους όπως, τηλεφωνική χρήση, προβλήματα τηλεφωνικής σύνδεσης κ.λπ. 
Σε καμία περίπτωση το Thelo.gr δεν ευθύνεται για τυχαίες, συνεπαγόμενες, έμμεσες ή επακόλουθες βλάβες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως τον περιορισμό σε αυτές, βλάβες για απώλεια δεδομένων, προγραμμάτων, διακοπές υπηρεσιών κ.λπ.), που οφείλονται στη χρήση ή στην έλλειψη της δυνατότητας χρήσης του Thelo.gr, ακόμη κι αν το Thelo.gr έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων βλαβών.
Το Thelo.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλος διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου είναι δυνατή η προσπέλαση του Thelo.gr, δεν περιέχει επιζήμιο υλικό, ιούς.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Thelo.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Thelo.gr στις οποίες προβαίνει πάντα με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. 
Το Thelo.gr δεν εγγυάται την ορθότητα, εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σ' αυτό. Οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι προτρέπουν σε κάποιο είδος πράξης ή συμπεριφοράς. Οι επισκέπτες αποδέχονται ότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξιολόγηση της ορθότητας, της καταλληλότητας, της εγκυρότητας και της επάρκειας του περιεχομένου και για τις πράξεις τους που γίνονται με βάση τις πληροφορίες αυτές.
Σε καμία περίπτωση το Thelo.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία, βλάβη, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, από τους επισκέπτες του Thelo.gr ή από τρίτους επικαλούμενοι τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία, τη χρήση ή τη μη χρήση του Thelo.gr, του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο του Thelo.gr και οι πληροφορίες που αυτό περιέχει, ονόματα , φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα που σχετίζονται με το Thelo.gr, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Thelo.gr, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας Thelo.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η εμφάνισή τους στο Thelo.gr δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως, το υλικό δεν μπορεί να αντιγραφεί, πωληθεί, αναδιανεμηθεί, αναπαραχθεί, επανεκδοθεί, φορτωθεί, ανακοινωθεί, μεταδοθεί ή διαδοθεί, να παραφραστεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Thelo.gr.
Συνεπώς, το περιεχόμενο του Thelo.gr διατίθεται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση του, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος μόνο του περιεχομένου σε έναν προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική και όχι εμπορική και καμία άλλη χρήση και πάντοτε με ένδειξη προέλευσής του από το Thelo.gr. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση από το Thelo.gr.
Για το υλικό που αποστέλλεται από τους επισκέπτες του Thelo.gr, αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα άτομα που το αποστέλλουν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Thelo.gr για υλικό, απόψεις που έχουν αποσταλεί από επισκέπτες και των οποίων δεν έχουν τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα. Σε περίπτωση διαμάχης για τέτοιο υλικό, υπεύθυνο είναι το άτομο που ευθύνεται για την αποστολή του υλικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Thelo.gr . Το Thelo.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διεκδίκηση αποζημίωσης από επισκέπτες στην περίπτωση που το περιεχόμενο που έχει αποσταλεί από αυτούς οδηγήσει σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαμάχη στην οποία τυχόν θα εμπλακεί το όνομα του Thelo.gr, προκαλώντας έτσι βλάβη στη φήμη, την αξιοπιστία, την τιμή και την υπόληψη του Thelo.gr.
Τα προϊόντα, υπηρεσίες, λογότυπα τρίτων που αναφέρονται στις σελίδες του Thelo.gr αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία. 
Εάν πιστεύετε ότι κάποιο υλικό, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, του οποίου είστε νόμιμος κάτοχος των πνευματικών του δικαιωμάτων, έχει χρησιμοποιηθεί στον παρόν δικτυακό τόπο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τη διευθέτηση του θέματος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μας αποστείλετε:
-την ακριβή διεύθυνση του δικτυακού τόπου στην οποία εμπεριέχεται το υλικό,
-τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail),
-δήλωση από μέρους σας ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή, ότι είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νόμιμου κατόχου.
Το Thelo.gr θα ενεργήσει ανάλογα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη λήψη της πληροφορίας για τυχόν παράβαση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Το Thelo.gr δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες, ζημιές, σφάλματα που οφείλονται στην επικοινωνία με τρίτους μέσω του Thelo.gr. Αυτό αφορά, την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών, την επικοινωνία με σκοπό την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών μέσω των αγγελιών που αναρτώνται, την επικοινωνία με άτομα ή/και φορείς που διαφημίζονται στο Thelo.gr. Το Thelo.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αποκτώνται μέσω μιας τέτοιας επικοινωνίας και τυχόν εμπορικών συναλλαγών. Οι επισκέπτες και τα τρίτα πρόσωπα ευθύνονται αποκλειστικά για τις συναλλαγές μεταξύ τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Το Thelo.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks, διαφημιστικών καταχωρίσεων και banners.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οι επισκέπτες του Thelo.gr θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για τις  υπηρεσίες τους και το περιεχόμενό τους.
Οι δικτυακοί τόποι προς τους οποίους οδηγούνται οι χρήστες μέσω του Thelo.gr κατασκευάστηκαν και συντηρούνται από άτομα στα οποία το Thelo.gr δεν ασκεί κανενός είδους ελέγχου. Το Thelo.gr έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να απορρίψει, να διαγράψει ή να μη συμπεριλάβει στους καταλόγους του συνδέσμους που δε συνάδουν με την πολιτική του και τις απόψεις του. 

Cookie

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διαχωρίζει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για εσάς.
Τρόπος χρήσης των cookie, λίστα με τους τύπους cookie που χρησιμοποιεί και η πολιτική απορρήτου της Google.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ειδικές υπηρεσίες του Thelo.gr διέπονται από ειδικούς όρους. Ευθύνη των επισκεπτών είναι η ενημέρωσή τους για τους επιμέρους τυχόν ειδικούς όρους, στο χώρο των υπηρεσιών αυτών.


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Thelo.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Στην περίπτωση που κάποιος όρος δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή καταστεί άκυρος από κάποιο νόμο ή δικαστική απόφαση, εκτός του ότι παύει να ισχύει αυτοδικαίως, το ανεφάρμοστο ή άκυρο αυτού δεν καθιστά αυτή τη συμφωνία μη εφαρμόσιμη ή άκυρη εξ ολοκλήρου. Το Thelo.gr θα τροποποιήσει ή θα αντικαταστήσει κάποιο τέτοιο όρο με κάποιο που ισχύει και μπορεί να εφαρμοστεί και ο οποίος πετυχαίνει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, τους αρχικούς στόχους και προθέσεις του Thelo.gr, όπως αυτά αντανακλώνται στον αρχικό όρο.
Η παράλειψη του Thelo.gr να απαιτήσει από μέρους σας την εκπλήρωση κάποιου όρου, δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να απαιτήσει αυτή την εκπλήρωση κάποια άλλη στιγμή. Ούτε η παραίτηση του Thelo.gr από κάποια αθέτηση μπορεί να εκληφθεί ως παραίτηση από κάποιον όρο.
Κανένας όρος του παρόντος δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τη δική σας πλευρά.


o επιστροφή

© 2002 thelo.gr  -  All rights reserved